Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2018

4484 e5cb 500
Reposted fromidiod idiod viaconcarne concarne
6168 4d34 500
Reposted fromidiod idiod viaconcarne concarne
GummiBonBon
8935 71bd 500
Reposted fromrol rol viabarszczowa barszczowa
GummiBonBon
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
8136 cae5 500
Reposted fromidiod idiod viazvr zvr

July 19 2018

GummiBonBon
GummiBonBon
1175 bcd8 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaconcarne concarne

July 16 2018

GummiBonBon
4574 c3aa

July 11 2018

GummiBonBon
6326 1c66 500
Reposted fromtutaj tutaj viababyface babyface
GummiBonBon
4664 e447
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaconcarne concarne

July 05 2018

GummiBonBon
0323 fc30 500
Reposted fromhawke hawke viababyface babyface
GummiBonBon
8242 3dff
Reposted fromoll oll viaamphetaminelogic amphetaminelogic
GummiBonBon
7275 12bb 500

June 28 2018

2782 5f73 500
Reposted fromreckon reckon viaconcarne concarne
2060 2818
Reposted fromreckon reckon viaconcarne concarne
GummiBonBon
Reposted fromFlau Flau viaamphetaminelogic amphetaminelogic

June 26 2018

2909 deed 500
Reposted frombrumous brumous viablackenedsky blackenedsky
4236 0fa7 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabarszczowa barszczowa

June 21 2018

GummiBonBon
Reposted fromlaserpony laserpony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl